Thôn Đông Phú
  • Đỗ Văn Sơn

    Chức vụ:Trưởng thôn Đông Phú

    SĐT: 0904705746

  • Nguyễn Văn Kỳ

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Đông Phú

    SĐT: 0946659658