Thôn Đại Đồng
  • Đào Văn Quý

    Chức vụ:Trưởng thôn Đại Đồng

    SĐT: 0977252863

  • Nguyễn Văn Thắng

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Đại Đồng

    SĐT: 0942380858