Thôn Vĩnh Trà
  • Đinh Công Phúc

    Chức vụ:Trưởng thôn Vĩnh Trà

    SĐT: 0389968202

  • Trần Văn Bình

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Trà

    SĐT: 0795364315