Thôn Hải Định
  • Đào Thanh Giang

    Chức vụ:Trưởng thôn Hải Định

    SĐT: 0975667393

  • Bùi Văn Tuyến

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Hải Định

    SĐT: 0389036356