Thôn Hải Ngoại
  • Nguyễn Văn Khuyến

    Chức vụ:Trưởng thôn Hải Ngoại

    SĐT: 0793065097

  • Trần Đức Thọ

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Hải Ngoại

    SĐT: 0979667366