Công văn số 1184/UBND-NNTNMT ngày 13/04/2018 về việc tiến độ lập quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện
Ngày 23/11/2020

Công văn số 1184/UBND-NNTNMT ngày 13/04/2018 về việc tiến độ lập quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện

Công văn số 1184/UBND-NNTNMT ngày 13/04/2018 về việc tiến độ lập quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn thông thường tập trung tại các hyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025 định hướng đên năm 2035

Tập tin đính kèm

Tin tức khác