1. Đảng ủy
  • Đinh Quang Hưng

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0985573690

  • Nguyễn Văn Hòa

   Chức vụ: Phó Bí thư -TT Đảng ủy xã

   SĐT: 0976568162

  1. Hội đồng nhân dân
   • Đinh Quang Hưng

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0985573690

   • Nguyễn Tất Thành

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0978053768

   1. Mặt trận TQVN xã
    • Đỗ Văn Chiêu

     Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

     SĐT: 0984552779

    • Đinh Đức Hinh

     Chức vụ: PCT UB MTTQVN

     SĐT: 0929991819

    1. Đoàn Thanh niên SCSHCM
     • Trần Thị Son

      Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM

      SĐT: 0364390017

    2. Hội LH Phụ nữ
     • Nguyễn Thị Tươi

      Chức vụ: CT Hội PN xã

      SĐT: 0936850226

    3. Hội Nông dân
     • Đào Văn Hùng

      Chức vụ: CT Hội ND xã

      SĐT: 0934286199

    4. Hội Cựu chiến binh
     • Lê Trung Sơn

      Chức vụ: CT Hội CCB xã

      SĐT: 0356053280

   2. Ủy ban nhân dân
    • Nguyễn Văn Thế

     Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0976151789

    • Trương Văn Chỉ

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0916240266

    1. Văn phòng – thống kê
     • Phạm Tất Thắng

      Chức vụ: Công chức VP - TK

      SĐT: 0981689966

    2. Văn hóa – xã hội
     • Vũ Quang Tùng

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0978752476

    3. Công an xã
     • Bùi Công Định

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0974802279

     • Đinh Minh Vượng

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0982595288

     • Bùi Xuân Quang

      Chức vụ: TT Công an xã

      SĐT: 0797646811

    4. Địa chính - xây dựng
     • Trương Văn Thuận

      Chức vụ: Công chức Địa chính- NN- MT

      SĐT: 0904110399

    5. Trạm y tế xã
     • Phạm Thị Huế

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0974942896

    6. Tài chính - kế toán
     • Trần Thị Duyên

      Chức vụ: Kế toán NSX

      SĐT: 0975858153

    7. BCH quân sự xã
     • Trần Tiến Mạnh

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS

      SĐT: 0912451007

    8. Lao động, Thương binh- xã hội
     • Phạm Văn Giáp

      Chức vụ: Công chức TBXH

      SĐT: 0972719469

    9. Tư pháp – hộ tịch
     • Phạm Quốc Trường

      Chức vụ: Công chức tư pháp

      SĐT: 0974391652

     • Phạm Văn Tuấn

      Chức vụ: Tư pháp Công chứng- chứng thực

      SĐT: 0932337559

   3. Thôn Đông Phú
    • Đỗ Văn Sơn

     Chức vụ: Trưởng thôn Đông Phú

     SĐT: 0904705746

    • Nguyễn Văn Kỳ

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Đông Phú

     SĐT: 0946659658

    1. Thôn Đại Đồng
     • Đào Văn Quý

      Chức vụ: Trưởng thôn Đại Đồng

      SĐT: 0977252863

     • Nguyễn Văn Thắng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Đại Đồng

      SĐT: 0942380858

    2. Thôn Hợp Thành
     • Trương Văn Toàn

      Chức vụ: Trưởng thôn Hợp Thành

      SĐT: 0337187046

     • Trương Văn Tuyên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Hợp Thành

      SĐT: 0819425678

    3. Thôn Trung Đồng
     • Trần Văn Hiếu

      Chức vụ: Trưởng thôn Trung Đồng

      SĐT: 0964723603

     • Cao Văn Cường

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Trung Đồng

      SĐT: 0971107299

    4. Thôn Ái Quốc
     • Nguyễn Thế Hệ

      Chức vụ: Trưởng thôn Ái Quốc

      SĐT: 0904459406

     • Nguyễn Văn Huyên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ái Quốc

      SĐT: 0974922799

    5. Thôn Việt Hùng
     • Trần Đình Thống

      Chức vụ: Trần Đình Thống

      SĐT: 0975339941

     • Trần Thị Nhiên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Việt Hùng

      SĐT: 0976679492

    6. Thôn Vĩnh Trà
     • Đinh Công Phúc

      Chức vụ: Trưởng thôn Vĩnh Trà

      SĐT: 0389968202

     • Trần Văn Bình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Trà

      SĐT: 0795364315

    7. Thôn Độc Lập
     • Lê Văn Trường

      Chức vụ: Trưởng thôn Độc Lập

      SĐT: 0986249577

     • Nguyễn Thị Vân

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Độc Lập

      SĐT: 0931575299

    8. Thôn Hải Định
     • Đào Thanh Giang

      Chức vụ: Trưởng thôn Hải Định

      SĐT: 0975667393

     • Bùi Văn Tuyến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Hải Định

      SĐT: 0389036356

    9. Thôn Hải Ngoại
     • Nguyễn Văn Khuyến

      Chức vụ: Trưởng thôn Hải Ngoại

      SĐT: 0793065097

     • Trần Đức Thọ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Hải Ngoại

      SĐT: 0979667366